Rakendus PAKK Driver (edaspidi Rakendus) on ettevõtte Pakk Eesti OÜ (edaspidi Haldaja) poolt loodud mobiilirakendus, mis pakub kullerteenuse pakkujate vahendamist ettevõtetele (edaspidi Kauplus).

1. Üldtingimused
1.1. Kasutustingimused reguleerivad Pakk Eesti OÜ ning PAKK Driver rakenduse kasutajate vahelisi õigussuhteid teenuse kasutamisel.
1.2. Rakenduse kasutamisel nõustub Kasutaja käesolevate kasutustingimustega.

2. Rakenduse kasutaja õigused, kohustused, vastutus
2.1. Kasutaja kohustub registreerumisel esitama täielikult tõesed ettevõtte andmed.
2.2. Kasutaja kinnitab, et ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
2.3. Kasutaja kinnitab, et omab õigust registreerida ennast Rakendust kasutama registreerimisel esitatud ettevõtte nimel.
2.4. Kasutaja kinnitab, et omab Eesti Vabariigis kehtivat juhiluba.
2.5. Kasutaja kinnitab, et vastutab transporditavate saadetiste säilimise ja/või kahjustumise eest alates hetkest kui Kauplus need temale üle annab kuni ajani kui need on kauba saajale üle antud.
2.6. Kasutaja kohustub vastu võetud tellimuse lõpuni viima (v.a. Rakenduse kasutajast mittesõltuvatel asjaoludel s.h saadetise saajat pole sihtkohas, Kauplus ei väljasta kaupa).
2.7. Põhjendamatul vastuvõetud tellimusest loobumisel on Haldajal õigus Rakenduse kasutajal Rakenduse kasutamine peatada.

3. Haldaja õigused, kohustused, vastutus
3.1. Haldaja ei ole kullerteenuse tellija vaid Rakenduse Kasutaja ja Kulleri vahelise teenuse vahendaja, seega ei vastuta saadetise pakkimise kvaliteedi, sisu ega ka kauba ja/või saadetise käsitlemisel tekkivate kahjude eest.
3.2. Haldaja ei saa vastutada teenusega seonduvate tõrgete eest, mis on seotud kolmandate osapooltega, eelkõige Rakenduse kasutaja internetiühenduse puudumine, nutiseadme rike.
3.3. Haldajal on õigus igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata lõpetada teenuse pakkumine tähtajaliselt või tähtajatult viies lõpuni pooleliolevad tellimused.
3.4. Haldajal on õigus edastada Rakenduse kasutaja kliendi isikuandmeid (s.h täisnimi, aadress, telefon) Kauplusele teenuse edastamise eesmärgil.
3.5. Kui kullerteenuse eest tasub PAKK Service, siis on Haldajal kohustus nende sõitude eest tasuda Kullerile iga sõidule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Tasust arvestatakse maha Rakenduse teenustasu ning tehakse tasarveldus “Tasub klient” sõitudega.

4. Arveldamine ja aruandlus
4.1. Haldaja saadab Kasutajale hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks eelneva kuu vahendatud kullerteenuste kokkuvõtte. Kokkuvõttes on välja toodud kõik Kulleri ettevõtte alt teostatud transpordid.
4.2. Kokkuvõttega koos saadab Haldaja Kasutajale arve vahendatud transportide eest. 
4.3. Kasutajal on õigus esitada arve kohta pretensioon 2 tööpäeva jooksul pärast arve saatmist. Pärast seda loetakse arve aksepteerituks.
4.4. Arve mittetasumisel on õigus teenuse kasutamine peatada ning edastada arve inkassoettevõttele.
4.5. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Kasutajale tekivad seoses transportteenuse osutamisega, sh tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab Haldajale põhjendatud maksupäringu Kasutajate tegevuse kohta seoses transportteenuse osutamisega, siis võib Haldaja teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Kasutajate tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Kasutaja on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses transportteenuse osutamisega. Kasutaja peab Haldajale hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Haldajale seoses asjaoluga, et Kasutaja jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).

5. Isikuandmete töötlemine
5.1. Kasutaja annab nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
5.2. Kasutaja teavitab enda klienti ja saab temalt suulise nõusoleku, et tema isikuandmed edastatakse kolmandatele osapooltele (s.h Haldaja ning Kullerteenuse pakkuja) teenuse teostamise eesmärgil.
5.3. Haldaja salvestab isikuandmed elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
5.4. Haldjal on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Haldaja poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.
5.5. Haldajal on õigus võlanõude tekkimisel edastada Kasutaja isikuandmed (s.h. nii ettevõtte kui ka kasutaja eraisikulised andmed).

6. Tingimuste muutmine
6.1. Haldajal on igal ajal õigustatud Rakenduse ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
6.2. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

7. Lõppsätted
7.1. Rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
7.2. Rakenduse kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Haldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.
7.3. Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Haldaja vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Haldaja ees.

Muudetud: 18.mai 2020.a.