Rakendus PAKK Shop (edaspidi Rakendus) on ettevõtte Pakk Eesti OÜ (edaspidi Haldaja) poolt loodud mobiilirakendus, mis pakub kullerteenuse vahendamist ettevõtetele (Kasutaja).

1. Üldtingimused
1.1. Kasutustingimused reguleerivad Pakk Eesti OÜ ning PAKK Shop rakenduse kasutajate vahelisi õigussuhteid teenuse kasutamisel.
1.2. Rakenduse kasutamisel nõustub Kasutaja käesolevate kasutustingimustega.

2. Rakenduse kasutaja õigused, kohustused, vastutus

2.1. Kasutaja kohustub registreerumisel esitama täielikult tõesed ettevõtte andmed.
2.2. Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
2.3. Kasutaja kinnitab, et omab õigust registreerida ennast Rakendust kasutama registreerimisel esitatud ettevõtte nimel.
2.4. Kasutaja ei tohi Rakendust kasutada Eesti Vabariigis keelatud esemete transpordiks.
2.5. Kasutaja vastutab tellimuses sisestatud andmete õigsuse (kliendi aadress, telefoni number). Valesti esitatud andmete ning sellega seoses Kulleri poolt valele aadressile tehtud sõidu eest tuleb tasuda Haldajale tellimuse maksumuse suurune leppetrahv, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
2.6. Kasutaja kohustub tasuma Haldajale leppetrahvi transpordi summa maksumuses, kui tellimust pole võimalik kliendini toimetada kliendist tulenevatel põhjustel. Näiteks ei tule klient, tellimuses esitatud aadressil, uksele ja/või ei vasta tellimuses esitatud telefonile.
2.7. Kasutaja saab tellimuse tühistada enne kui Kuller on tellimuse vastu võtnud, hilisema tühistamise korral tuleb Haldajale tasuda leppetrahvi päringus toodud transpordi maksumuse ulatuses, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
2.8. Kasutaja kauba eest, mis saadetakse Kasutaja ettevõtte kliendini kasutades Rakendust, vasutab Kuller.
2.9. Kasutajal on õigus esitada pretensioon Kulleri teostatud teenuse kohta ning taodelda Kulleri eemaldamist rakendusest. Selleks tuleb saata avaldus koos põhjenduse ning seletusega aadressil info@pakk-service.ee.
2.10. Kasutajal on õigus teha päring Kasutaja poolt esitatud tellimuse täitnud Kulleri andmete saamiseks pärast teenuse lõpetamist juhul, kui kaubaga on tekkinud probleem.

3. Haldaja õigused, kohustused, vastutus
3.1. Haldaja ei ole kullerteenuse pakkuja vaid Rakenduse Kasutaja ja Kulleri vahelise teenuse vahendaja, seega ei vastuta kullerteenuse kvaliteedi ega ka kauba ja/või saadetise käsitlemisel tekkivate kahjude eest. 
3.2. Haldaja ei saa vastutada teenusega seonduvate tõrgete eest, mis on seotud kolmandate osapooltega, eelkõige Rakenduse kasutaja internetiühenduse puudumine, nutiseadme rike.
3.3. Haldajal on õigus igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata lõpetada teenuse pakkumine tähtajaliselt või tähtajatult viies lõpuni pooleliolevad tellimused.
3.4. Haldajal on õigus edastada Rakenduse kasutaja kliendi isikuandmeid (s.h täisnimi, aadress, telefon) Kullerile teenuse edastamise eesmärgil.

4. Arveldamine ja aruandlus
4.1. Rakenduse kasutamisel ei lisandu Kasutajale ühtegi lisatasu v.a. saadetiste puhul, milles on märgitud maksemeetodiks “Maksab kauplus”.
4.2. Haldaja saadab Kasutajale hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks eelneva kuu vahendatud kullerteenuste kokkuvõtte.
4.3. Juhul, kui Kasutaja on kullerteenuse puhul valinud maksemeetodiks “Maksab kauplus”, siis esitab Haldaja koos kokkuvõttega ka arve osutatud teenuste eest.
4.4. Kasutajal on õigus esitada arve kohta pretensioon 2 tööpäeva jooksul pärast arve saatmist. Pärast seda loetakse arve aksepteerituks.
4.5. Arve mittetasumisel on õigus teenuse kasutamine peatada ning edastada arve inkassoettevõttele.

5. Isikuandmete töötlemine
5.1. Kasutaja annab nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
5.2. Kasutaja teavitab enda klienti ja saab temalt suulise nõusoleku, et tema isikuandmed edastatakse kolmandatele osapooltele (s.h Haldaja ning Kullerteenuse pakkuja) teenuse teostamise eesmärgil.
5.3. Haldaja salvestab isikuandmed elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
5.4. Haldjal on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Haldaja poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.
5.5. Haldajal on õigus võlanõude tekkimisel edastada Kasutaja isikuandmed (s.h. nii ettevõtte kui ka kasutaja eraisikulised andmed).

6. Tingimuste muutmine
6.1. Haldajal on igal ajal õigustatud Rakenduse ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
6.2. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

7. Lõppsätted
7.1. Rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
7.2. Rakenduse kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Haldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.
7.3. Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Haldaja vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Haldaja ees.

Muudetud: 18. mai 2020.a.